میدان کنش امنیت سلبی (پلت)

میدان کنش امنیت سلبی
عنوان : میدان کنش امنیت سلبی
تاریخ آخرین بروزرسانی : 1395/11/25
کلیدواژه‌ها :
  • ضعف
  • تهدید
  • فشار
  • فرصت
  • میدان کنش امنیت سلبی
  • خوف سلبی