روی‌کردهای اساسی جامعه‌شناسی تغییر (پلت)

روی‌کردهای اساسی جامعه‌شناسی تغییر
عنوان : روی‌کردهای اساسی جامعه‌شناسی تغییر
تاریخ آخرین بروزرسانی : 1395/10/10
کلیدواژه‌ها :
  • سنت
  • توده
  • پرولتاریا
  • روی‌کردهای اساسی جامعه‌شناسی تغییر
  • شخصیت
  • ابرمرد نیچه
  • بورژوا
  • تصادف
  • درخت زندگی
  • بیگ بنگ