نسبت شناسی ذهنیت-عینیت آرکیولوژی-تکنولوژی (پلت)

نسبت شناسی ذهنیت-عینیت آرکیولوژی-تکنولوژی
عنوان : نسبت شناسی ذهنیت-عینیت آرکیولوژی-تکنولوژی
تاریخ آخرین بروزرسانی : 1394/09/05
کلیدواژه‌ها :
  • ذهن
  • آرخه
  • تخنه
  • تکنولوژی
  • نسبت شناسی ذهنیت
  • سوبژکتیویسم
  • عین
  • ابژکتیویسم
  • عینیت
  • آرکیولوژی